Vedtægter

1. Foreningen
1.1 Foreningens navn er Dansk Ilder Forening – forkortet DIF

1.2 Foreningens hjemsted er formandens bopæl

1.3 Foreningen er stiftet 20. juli 1997.

2. Foreningens formål
2.1 At udbrede kendskabet til tamilderen – behov, adfærd, og ernæring.

2.2 At fremme et etisk forsvarligt avlsarbejde med tamildere.

2.3 At fremme kendskabet til tamilderen – gennem en årlig udstilling, samt deltage i udstillingsaktiviteter, som arrangeres af andre.

3. Love
3.1 Love skal altid fortolkes i overensstemmelse med og styret af EU bekendtgørelser, dansk lovgivning og retspraksis.

3.2 Alle medlemmer skal have adgang til foreningens love, og skal holdes informeret når de er opdateret.

4. Foreningens organisation
4.1 Årsmødet er Dansk Ilderforenings højeste myndighed.

4.2 Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og min. 2 bestyrelsesmedlemmer, i alt minimum 5 personer. Bestyrelsen skal tilstræbes at være ulige i antal.

4.3 Bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen – Suppleanter, revisor, samt revisorsuppleant vælges hvert år.

4.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet.

4.5 På første bestyrelsesmøde efter årsmødet skal der vælges bestyrelsesrepræsentant til informationsudvalg og aktivitetsudvalg.

4.6 Ordensudvalget består af 2 personer, DIF’s formand og næstformand.

5. Medlemskab
5.1 Enhver person eller husstand, der nyder almindelig tillid og respekt, kan søge optagelse i DIF. Dette sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ansøgningen bliver behandlet og godkendt af alle i bestyrelsen..

5.2 Medlemskab omfatter enkeltperson, eller husstand. Foreningen er kontingentfri så længe foreningen ved årsmøde kan præstere egenkapital til indfrielse af næste års budget.

5.3 Medlemskabet opretholdes så længe foreningens love overholdes. Medlemskab regnes for et år gældende fra tidspunkt for udsendelse af velkomstbrev fra foreningens bestyrelse (formand).

5.4 Udmeldelse kræver, at det sker skriftligt til formanden med mindst 14 dages varsel. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

5.5 DIF’s gebyr for tilmelding til udstillinger dækker udgifter til præmier, dommere og, hjælpere, samt andre udgifter, som foreningen påtager sig.

5.6 Foreningen er kontingentfri fra 2010 og indtil andet meddeles fra bestyrelsen.

6. Årsmøde
6.1 Bestyrelsen kan kun tegne foreningen gennem mandat fra årsmødet.

6.2 Årsmødet afholdes hvert år i 2. kvartal.
Årsmødet har følgende dagsorden:

Valg af dirigent

 

Formandens beretning

 

Udvalgsformændenes beretning

 

Formanden fremlægger det reviderede regnskab

 

Behandling af indkomne forslag

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Evt.

 

 

6.3 Bestyrelsens beslutningsnotater skal ligge til gennemsyn på årsmødet. Fortrolige oplysninger skal undlades.

6.4 Indkaldelse til årsmødet skal ske med en måneds varsel. Skriftlige forslag til årsmødet skal være formanden i hænde 2 uger før årsmødet. Alle forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før årsmødet.

6.5 Medlemmer, der ikke kan deltage på årsmødet, kan indsende kommentarer til formanden for DIF – disse skal være formanden i hænde senest 1 uge før mødet.

6.6 Årsmødet vælger en dirigent og årsmøde beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal på mødet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen på begæring fra et tilstedeværende medlem foregå skriftligt.
Der optages notater på årsmødet.
Har et årsmøde truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme årsmøde. Årsmødet er til enhver tid beslutningsdygtig uanset fremmøde.

6.7 Beslutninger om vedtægtsændringer og kontingentreguleringer kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved årsmødet er for.

6.8 Bestemmelse om DIF’s opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært årsmøde. Dette møde er kun beslutningsdygtigt når mindst 3/4 af de på mødet afgivne stemmer er for forslaget.

6.9 Evt. egenkapital skal ved en opløsning af foreningen tilfalde organisationer indenfor dyrevelfærd i Danmark.
Det er den sidste bestyrelse, som vælger hvilken organisation, der skal modtage overskuddet efter at foreningen har betalt enhver sit.

6.10 Foreningens medlemmer kan når som helst forlange ekstraordinært årsmøde afholdt.
Betingelsen er, at 2/3 af bestyrelsen skal være for en indkaldelse. Eller, at der uden om bestyrelsen er mindst 3 medlemmer der ønsker et ekstraordinært årsmøde.

Forslag stilles skriftligt. Indkaldelsen til det ekstraordinære årsmøde skal udsendes seneste 2 uger efter det skriftlige forslag er modtaget. Det ekstraordinære årsmøde skal indkaldes med samme varsel, som for det ordinære årsmøde.

7. Regnskab
7.1 DIF’s regnskabsår løber fra l/l -31/12. Kassereren skal 3 uger inden årsmødet fremlægge det underskrevne regnskab for revisor.
Revisoren skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at bank- og kontant beholdningen er tilstede, samt at regnskabets drift, som status er i orden.
Revisoren skal til enhver tid have adgang til at se efterse regnskab og beholdninger.
Efter revision forsynes regnskabet med revisors påtegninger og underskrift.
Regnskabet udleveres på årsmødet.

7.2 Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser.
DIF hæfter udelukkende ved foreningens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

8. Bestyrelsen
8.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter DIF i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for arbejdet mellem årsmøderne.

8.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede, heriblandt formanden, eller næstformand. Der føres beslutningsnotat over bestyrelsens forhandlinger.

8.3 Medlemmer kan stille op til bestyrelsesvalg på årsmødet.

8.4 Foreningen tegnes af formanden. Ved store økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand, som næstformand.
I alle sager, udover daglig drift, der angår indkøb, salg eller pantsætning af løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bestyrelsen skal løbende udarbejde retningslinjer for DIF’s virke.

8.5 Bestyrelsen alene fører kontakten til de organisationer som DIF er medlem af.

8.6 Bestyrelsen alene har ansvaret for en kontakt med udøvende og lovgivende myndigheder i sager, der drejer sig om dyrevelfærd, eller andet, som er af interesse for foreningens virke.

9. Andre valgte tillidsposter
Bestyrelsen kan skriftligt udpege personer uden for bestyrelsen, til at repræsentere DIF.

10. Ordensudvalget
10.1 Ordensudvalgets hovedopgave er: At afgøre anvendelse af karantæne, udelukkelse og eksklusion ved overtrædelse af foreningens vedtægter, reglementer eller sager om vanrøgt, samt når medlemmet misbruger foreningens navn (bruger uden tilladelse). Udvalget er foreningens voldgiftsret, der afgør stridigheder mellem personer under DIF, når en eller begge stridende parter begærer en sådan afgørelse, og / eller når udvalget finder det bør påtage sig en afgørelsen.

10.2 Udvalget kan tildele advarsler og irettesættelser, eller træffe bestemmelser om medlemmers midlertidige eller endelige udelukkelse fra aktiviteter under DIF, eller fra deres tilhørsforhold til DIF.

10.3 De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter fornyet skøn hæves af udvalget.

10.4 Enhver henvendelse til ordensudvalget skal ske skriftligt. Sagen skal behandles med diskretion. Når ordensudvalget påtager sig en sag, skal alle parter indenfor en uge informeres om sagens eksistens og indhold.

10.5 Udvalget er under en sags behandling bemyndiget til at indhente alle ønskede oplysninger, og udvalgets forespørgsler skal besvares inden for 14 dage.

10.6 Parterne i en sag er berettigede til på forlangende af udvalget at fremsætte og begrunde deres påstande mundtligt overfor udvalget.

10.7 Den eller de indklagede har ret til at kende klagen.

10.8 En afgørelse fra ordensudvalget kan bringes op på det ordinære årsmøde. Årsmødet kan her bede ordensudvalget om en revurdering.

11. Aktivitetsudvalgene
11.1 Udvalgenes opgave er at sørge for afholdelse af aktiviteter for foreningens medlemmer.

11.2 Udvalgene skal søge at sikre foreningens deltagelse på arrangementer relevant for udbredelse af viden om ilderen.

12. Informationsudvalget
12.1 Udvalgets hovedopgave er at sikre udgivelse af nyhedsbrev / face book opdateringer og andet skriftligt, som kan promovere foreningens arbejde.

12.2 Udvalget skal sikre, at meddelelser fra bestyrelsen kommer ud til medlemmerne. Meddelelser fra bestyrelsen har fortrinsret over for andet stof.